Sampel Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban

Sampel Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban

paket-wisatabromo.com-Berikut ini Sampel soal Penilaian Akhir Semester PAS Akidah Akhlak Kurikulum 2013 Kelas 10 SMA Tahun 2022 dan kunci jawaban.

Sampel soal PAS Akidah Akhlak Kelas 10 SMA ini dapat menjadi referensi belajar peserta didik dalam menghadapi Penilaian Akhir Semester Tahun Pelajaran 2022/2023.

Sampel soal Penilaian Akhir Semester Akidah Akhlak Kelas 10 SMA tahun 2022 yang dibagikan ini berisi materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 SMA semester 1 Kurikulum 2013.

Penilaian Akhir Semester (PAS) menjadi salah satu penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik selama satu semester.

Penilaian merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar  yang wajib dikerjakan oleh peserta didik. Sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas tiga bentuk, yaitu : (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; (2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Setiap satuan pendidikan, selain wajib melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga perlu melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk penilaian hasil belajar tersebut adalah Penilaian Akhir Semester (PAS).

Sampel Soal PAS Akidah Akhlak Kelas 10 SMA Tahun 2022 dan Kunci Jawaban
Petunjuk

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Akhlak ialah membiasakan kehendak, adalah pengertian akhlak menurut…

a. Hasan Langgulung

b. Ahmad Amin

c. Ahyat Halimi

d. Gustaf Aulia

e. Sastra Wardana

2. Prilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan (sebelumnya), adalah pengertian akhlak menurut…

a. Imam Ghazali

b. Ahmad Amin

c. Ibnu Maskawaih

d. Abdul Karim Zaidan

e. Husen Al-Habsyi

3. اخلاق    bentuk jamaknya     خلق    secara etimologi  berarti….

a. Perhiasan                 d. Kemauan

b. Kemudahan              e. Cita-cita

c. Budi pekerti

4. Merasa cukup dengan apa yang diterima dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan/ kekurangan, adalah pengertian dari…

a. zuhud                           d. qana’ah

b. akhlak mahmudah     e. tasamuh

c. akhlak mazmumah

5. Tidak berhasrat terhadap sesuatu yang mubah walaupun kesempatan untuk memperoleh atau mengerjakannya ada, adalah pengertian dari….

a. qana’ah                         d. zuhud

b. tasamuh                      e. istiqomah

c. sabar

6. Tahan menderita untuk menghadapi yang tidak disenangi dengan penuh ridha dan menyerahkan diri kepada Allah SWT dinamakan…

a. ibadah                      d. istiqomah

b. maksiat                    e. sabar

c. qana’ah

7. Kemampuan menahan diri, dikala ada godaan untuk tidak marah atau tidak pasrah adalah…

a. toleransi                   d. tasamuh

b. ambisi                      e. sabar

c. variasi

8. Teguh pendirian atau keteguhan berpegang kepada sesuatu yang diyakini kebenarannya, dinamakan…

a. istiqomah

b. tasamuh

c. sabar

d. tawasuth

e. tawazun

9. Suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia dinamakan…

a. ta’awun

b. tasamuh

c. tawazun

d. sabar

e. zuhud

10. Akhlak  tercela, dikenal dengan istilah…

a. akhlak dosa

b. akhlak mahmudah

c. akhlak madzmumah

d. akhlak teruji

e. akhlak sesat

11. Sedangkan akhlak terpuji, dikenal dengan istilah…

a. akhlak doa

b. akhlak terpercaya

c. akhlak madzmumah

d. akhlak mahmudah

e. akhlak sesat

12. Menurut Muhammad Abdullah Daraz, akhlak pribadi disebut dengan…

a. al-akhlak al-fardiyyah

b. al-akhlak wathoniyyah

c. al-akhlak batiniyyah

d. al-akhlak usairiyyah

e. al-akhlak ijtima’iyyah

13. Sedangkan akhlak bermasyarakat, dikenal dengan sebutan…

a. al-akhlak diniyyah

b. al-akhlak dauliyyah

c. al-akhlak badriyyah

d. al-akhlak wathoniyyah

e. al-akhlak al-ijtima’iyyah

14. Dalam kitab-kitab “Dustur Al-akhlak fi Al-Islam” Al-akhlak Al-Usairiyyah adalah ruang lingkup akhlak…

a. berkeluarga

b. pribadi

c. bermasyarakat

d. bernegara

e. beragama

15. Sedangkan Al-Akhlak Ad-Diniyyah dan Al-Akhlak Ad-Dauliyah adalah ruang lingkup akhlak…

a. pribadi dan keluarga

b. beragama dan bernegara

c. bermasyarakat dan berkeluarga

d. pribadi dan bermasyarakat

e. keluarga dan bernegara

16. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan merupakan …

a. Keutamaan Hikmah

b. Keutamaan Iffah

c. Kekebalan Berfikir

d. Kekuatan Iman

e. Kekuatan Islam

17. Memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya adalah pengertian Iffah, menurut ….

a. Etimologis

b. Terminologis

c. Bahasa

d. Lughowiyah

e. Prof. Dr. mahmud Salthut

18. Hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, adalah pendapat dari …

a. Imam Al-Ghazali

b. Prof. Dr. Zahiah Daradjat

c. Toha Jahja Omar

d. Amir Mahmud Sanusi

e. H. Ahmad Farhan

19. Kata Al-Hikmah terdapat makna pencegahan, yaitu mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemarahan dinamakan …

a. adil

b. hilm

c. ilmu

d. nubuwwah

e. samawiyyah

20.Al-Qur’an Surah Maryam, ayat 12 di bawah ini

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

Merupakan lafadz al-hikmah yang bermakna ….

a. Pemahaman dan ilmu

b. An-nubuwwah

c. Keajaiban-keajaiban

d. Al-Barakah

e. Pegangan Hidup

21. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (Q.S. An-Nur ayat 33)

Tersebut diatas bermakna kesucian diri dari …

a. Jasad Manusia

b. Hati sanubari manusia

c. Makhluk hidup

d. Panca indra

e. Memakan harta orang lain

22. Berduaan dengan lelaki atau perempuan yang bukan mahramnya, dinamakan ..

a. Syaja’ah

b. Ghardul Bashar

c. Khalwat

d. Lisanul Maqal

e. Anfa’uhum linnas

23. Al-Syaja’ah berarti berani antonimnya dari kata al-jabn yang berarti …

a. Satria

b. Pahlawan

c. Super hero

d. Pengemis

e. Pengecut

24. Mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kerhormatannya, termasuk syaja’ah tinjauan dari …

a. Sisi negatif

b. Sisi positif

c. Sisi latar belakang

d. Sisi kekurangannya

e. Sisi kelemahannya

25. Menganngap dirinya baik, hebat, mumpuni, dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan adalah sikap …

a. pengecut

b. pemberani

c. pendusta

d. pemarah

e. over confidence

Sampel soal Penilaian Akhir Semester Akidah Akhlak Kelas 10 SMA yang dibagikan ini berbentuk pilihan ganda dengan lima alternatif jawaban dengan dilengkapi kunci jawaban untuk memudahkan peserta didik mempelajarinya.

Sampel soal Penilaian Akhir Semester Akidah Akhlak kelas 10 SMA dan kunci jawabannnya secara lengkap dapat di unduh pada tautan di bawah ini.

Soal PAS Akidah Akhlak 10 SMA – Unduh

Kunci Jawaban PAS Akidah Akhlak 10 SMA – Unduh

Sampel soal Penilaian Akhir Semester kelas 10 SMA dan kunci jawabannnya lainnya dapat diunduh pada tautan berikut.

1. Sampel Soal PAS Matematika Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

2.  Sampel Soal PAS PPKN Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

3. Sampel Soal PAS Biologi Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

4. Sampel Soal PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

5. Sampel Soal PAS Bahasa Inggris Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

6. Sampel Soal PAS Fisika Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

7. Sampel Soal PAS Kimia Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

8. Sampel Soal PAS Sejarah Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

9. Sampel Soal PAS Geografi Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

10. Sampel Soal PAS PKWU Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

11. Sampel Soal PAS Ekonomi Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

12. Sampel Soal PAS PJOK Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

13. Sampel Soal PAS SKI Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

14. Sampel Soal PAS Sejarah Indonesia Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

15. Sampel Soal PAS Fiqih Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

16. Sampel Soal PAS Bahasa Arab Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

17. Sampel Soal PAS Alquran Hadist Kelas 10 SMA 2022 dan Kunci Jawaban-Unduh

Demikian sajian mengenai Sampel soal Penilaian Akhir Semester Akidah Akhlak Kelas 10 SMA Tahun 2022 dan kunci jawaban. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *